Did Jesus Affirm a Gay Couple?

The first time I ever saw this billboard, I nearly wrecked my car. Needless to say, I went home and grabbed my Greek Testament and flipped straight to Matthew 8:5-13, where I read this:

    Εἰσελθόντος δὲ αὐτοῦ εἰς Καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν  καὶ λέγων· κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος.  καὶ λέγει αὐτῷ· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν.  καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς, ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου.  καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ· πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ· ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου· ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. ἀκούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ᾿ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον.  λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.  καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ· ὕπαγε, ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς [αὐτοῦ] ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.

When he entered Capernaum, a centurion came to him asking for help:“Lord, my servant is lying at home paralyzed, in terrible anguish.”  Jesus said to him, “I will come and heal him.”  But the centurion replied, “Lord, I am not worthy to have you come under my roof. Instead, just say the word and my servant will be healed.  For I too am a man under authority, with soldiers under me. I say to this one, ‘Go’ and he goes, and to another ‘Come’ and he comes, and to my slave ‘Do this’ and he does it.” When Jesus heard this he was amazed and said to those who followed him, “I tell you the truth, I have not found such faith in anyone in Israel!   I tell you, many will come from the east and west to share the banquet with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, but the sons of the kingdom will be thrown out into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.” Then Jesus said to the centurion, “Go; just as you believed, it will be done for you.” And the servant was healed at that hour.

Continue reading

Advertisements

“Boss” Rahm Emanuel Weighs In On Chick-fil-A

It’s starting to look like the “diversity” crowd isn’t going to suddenly come to their senses and let this whole Chick-Fil-A kerfuffle go.

Not only are organizations planning a same-sex “kiss in” at several of the company’s stores, now Rahm Emanuel has joined the mayor of Boston in having a full-blown, hanky-stomping, snot-flying liberal snit over Chick-fil-A opening a restaurant in Chicago.

Continue reading

Exploding the Myth of a Sexually Tolerant Jesus (Intro)

One of the oldest canards in the LGBT grab-bag is, “Jesus didn’t say anything about homosexuality.” This is just one of many variations on what I’ve come to call the “red-letter argument”.

When certain Christians find a specific teaching of one or more New Testament authors (usually Paul) to be unappealing, then they like to hold Jesus up as a counterweight. For example, if Paul emphasized hierarchical structures in theology, church polity, and domestic arrangements, then the counter-argument is that Jesus did away with hierarchies. If Paul was disinclined to invert the social order, then Jesus proclaimed an ethic of liberation. If Paul and Peter were intolerant of non-traditional sexual expression, then Jesus elevated tolerance to the level of a core Christian value, particularly in the area of sexual ethics.

The only problem with taking this position is…the Bible. An actual close examination of the texts themselves show that such an assumed contrast between Jesus and Pault to be entirely untenable. As a matter of fact, Dr. J. Gresham Machen destroyed this concept way back in 1921 when he published The Origin of Paul’s Religion.

Continue reading

An Example of the Inconsistency of “Tolerance”

So the latest flap in the ongoing Chick-fil-A kerfuffle is that The Jim Henson Company has announced that it will no longer be partnering with Chick-fil-A.

Despite all of the ranting that is being done by various “gay rights” organizations, here’s what I find the most interesting.

Chick-fil-A is more than willing to partner with The Jim Henson Company, even though The Jim Henson Company’s CEO is a huge supporter of gay marriage. Yet, the Jim Henson Company backs out of working with Chick-fil-A because of their different views of marriage.

Who, precisely, is being intolerant and closed minded here?

Do Homosexuals Have “Civil Rights”? (Part 2)

 

In our last post, we were discussing the various uses of the term civil right. What I pointed out at the end of the previous post is really quite straightforward: in any system of civil rights, nondiscrimination must presuppose non-criminality. So clearly the question must be answered as to whether or not homosexuality is a criminal act.

To determine whether or not homosexuality is a civil right (in senses one and three [found here]), the questions that we must ask is whether it should be treated as a crime by the state.

It should be observed immediately that no one can escape appealing to a definable moral principle or system when he answers the question of homosexuality as a civil right. One simply must not overlook the interdependence between ethics and civil law. Just consider the category of nondiscrimination rights. Christians have good reason to oppose making homosexuality such a right. While I absolutely feel that discrimination based on involuntary hereditary facts of physical conditions is immoral, I take a different attitude towards acts that are sinful, that is, willful transgressions of the Law of God. In the case of some sins in some situations, we would want to discriminate against those guilty of the sin; we would not think of hiring a kidnapper as a playground supervisor, or a drunk as a school bus driver, or a known thief as the treasurer of our company, or a prostitute as a babysitter.

Continue reading

My Thoughts on the Horror in Colorado

I watched CNN today with mounting horror as I learned about the shootings in the movie theater in Aurora, Colorado. If there were ever an incident that should be defined as ‘senseless’, it’s this one. Twelve people are dead – seventy-one more are wounded. That doesn’t even begin to take into account the number of psychological injuries. Many of the people who walked out of that movie theater without a single scratch are going to find out that some wounds don’t bleed.

My wife and I talked about the incident on the phone tonight. I suppose that’s only natural, especially considering that we are both licensed to carry a concealed weapon. When she asked me what I thought about what happened, for a moment I was at a loss for words. What she specifically wanted to know was what I thought the fall-out was going to be.

Continue reading

Where Do We Place the Emphasis?

This past weekend my wife spent some time in the great state of Georgia, helping some of our friends get packed up for a big move. While she was there, the couple she was helping went out to dinner with friends, and one of the ladies at the dinner table was a very vocal Deist. My pal engaged her in a conversation about Christ, and his wife said later that she spent the entire evening biting her tongue instead of joining into the conversation. Her father praised her to the highest heavens for being such a “good, submissive wife”.

Huh?

Continue reading

Where Did The Theologians Go?

The nineteenth century seems to be the zenith of Presbyterian and Reformed theology in the United States. That is seemingly a bold statement, but I’d like you to just examine a short list of the American theologians that were all operating within a very short period of time:

  1. Benjamin Morgan Palmer
  2. John L. Girardeau
  3. R. L. Dabney
  4. James Henley Thornwell
  5. Charles Hodge
  6. B.B. Warfield
  7. A.A. Hodge
  8. William Swan Plumer
  9. William G.T. Shedd

All of these men were active theologians between 1800 and 1900 (Warfield’s life straddles over into the early twentieth century); in fact, nearly all of them were active in the last half of the nineteenth century. And by active I mean that that they were all engaged in teaching and writing. Three of them were professors at Princeton Theologian Seminary during its best years. Thornwell, Palmer, and Girardeau were professors at Columbia Theological Seminary, the Princeton of the South. Two of these giants (Thornwell and Charles Hodge) engaged in debates questions of ecclesiology (the doctrine of the church) and the validity of Roman Catholic baptism that are still at the center of conversations on those subjects even today. Continue reading